Từ điển thuật ngữ giờ Anh chuyên ngành là 1 trong những đơn vị kiến thức quan trọng, đặc biệt là người đi làm việc những ngành cần tiếp xúc bằng tiếng Anh ngành sinh học.

Bạn đang xem: Từ điển chuyên ngành sinh học

Cho mặc dù là người đang có tác dụng việc ở những vị trí trong ngành sinh học, xuất xắc là fan có công việc liên quan, phải giao tiếp, trao đổi đến lĩnh vực sinh học tập thì những bạn đều buộc phải trang bị mang đến mình những từ điển thuật ngữ giờ đồng hồ Anh chuyên ngành sinh học cơ bản. Vì chưng đó, nội dung bài viết hôm nay tsttmobile.vn sẽ gửi đến các bạn nội dung bài viết về chủ thể thuật ngữ này.

Xem thêm: Bệnh Ra Nhiều Mồ Hôi - Ra Mồ Hôi Nhiều Là Bệnh Gì

Chúng ta cùng theo dõi và quan sát nhé.


*
*
Từ vựng tiếng Anh chăm ngành technology sinh học

1. Từ bỏ vựng siêng ngành sinh học

STTTừ vựngDịch nghĩa sang trọng tiếng Việt
1Active transportVận đưa tích cực
2AlgaTảo
3AlleleAlen
4Facilitated diffusion Khuếch tán được thiết kế dễ
5AntibodyKháng thể
6AntigenTâm nhĩ
7AtriumPhương sai
8ArteryĐộng mạch
9Artificial selectionChọn lọc nhân tạo
10Asexual reproductionSinh sản vô tính
11ArianceKháng nguyên
12Back crossLai phân tích
13BacteriumVi khuẩn
14BiodiversityĐa dạng sinh học
15CellTế bào
16CancerBệnh ung thư
17BrainNão
18Cell divisionPhân phân tách tế bào
19Cell wallVách tế bào
20Central vacuoleKhông bào trung tâm
21CentrioleTrung tử
22CentromereTâm động
23CommunityQuần xã
24ChromosomeNhiễm dung nhan thể
25Chromosome mutationĐột biến hóa nhiễm dung nhan thể
26Circulation systemHệ tuần hoàn
27CommensalismHội sinh
28ChloroplastLục lạp
29Complementary geneGen hoạt động bổ sung
30Complete dominanceTính trội trả toàn
31CrossLai
32DiversityĐa dạng
33CytoplasmNguyên sinh chất
34CytoskeletonBộ xương tế bào
35Daughter cellsTế bào bà bầu (kết trái của nguyên phân)
36DifferentiationBiệt hóa
37Digestive systemHệ tiêu hóa
38Diploid cellTế bào lưỡng bội
39Crossing overTrao thay đổi chéo
40DNA replicationTái phiên bản ADN
41Dominant traitTính trạng trội
42DuodenumTá tràng
43Ecological nicheỔ sinh thái
44EcologySinh thái học
45EcosystemHệ sinh thái
46EmbryoPhôi
47Embryo sacTúi phôi
48Endoplasmic reticulumLưới nội chất
49EpitheliumBiểu mô
50ExonVùng mã hóa
51ExtinctionTuyệt chủng
52AnaphaseKì sau
53FertilizationThụ tinh
54Food chainChuỗi thức ăn
55Gene mutationĐột biến gen
56Functional unitĐơn vị chức năng
57GameteGiao tử
58GeneGen
59Gene expressionBiểu hiện tại gen
60Gene frequencyTần suất gen
61Food webLưới thức ăn
62General combining abilityKhả năng phối kết hợp chung
63HybridCon lai
64Genetic constitutionNền tảng di truyền
65Genetic materialVật chất di truyền
66Golgi bodyBộ vật dụng Golgi
67Haploid cellTế bào đơn bội
68Heterotrophic organismSinh đồ dùng dị dưỡng
69HeterozygoteDị hợp tử
70Homologous chromosomesNhiễm sắc thể tương đồng
71HomozygoteĐồng vừa lòng tử
72Genetic advanceHiệu quả lựa chọn lọc so với một tính trạng hay các tính trạng
73IleumHồi tràng
74Immunity systemHệ miễn dịch
75Inbred lineDòng cận giao, đồng huyết
76InbreedingTạo loại cận giao, chiếc đồng hòa hợp tử
77Incomplete dominanceTrội không hoàn toàn
78Interallelic interactionTương tác giữa những alen
79Intermediate heterozygoteDị thích hợp tử trung gian
80InterphaseKì trung gian
81IntronVùng không mã hóa
82InvertebrateĐộng thứ không xương sống
83Isogenic lineDòng đẳng gen
84Large intestineRuột già
85LysosomeLysosom (tiêu thể)
86MacroevolutionTiến hóa lớn
87MacromoleculeĐại phân tử
88MammalianĐộng đồ hữu nhũ
89Marrow cellTế bào tủy xương
90MeanGiá trị trung bình
91MeitosisGián phân bớt nhiễm
92Mendelian lawĐịnh vẻ ngoài Mendel
93MeristemMô phân sinh
94Messenger RNAMarn (ARN thông tin)
95MetabolismSự thương lượng chất
96MetaphaseKì giữa
97MicroevolutionTiến hóa nhỏ
98MitochondrionTi thể
99MitosisNguyên phân
100MoleculePhân tử
101Multiple alleleĐa alen
102MutationĐột đổi mới gen
103MutualismThuyết hỗ sinh
104Natural selectionChọn lọc tự nhiên
105Nervous systemHệ thần kinh
106NeuronTế bào thần kinh
107Neutral characterTính trạng trung tính
108Non-allelic interactionTương tác không alen
109Non-selective inbreedingCận giao không tồn tại tính hóa học chọn lọc
110Nuclear envelopMàng nhân
111Nucleic acidAcid nucleic
112NucleotideNucleotid
113NucleusNhân
114OncogeneGen tiền ung thư
115OrganCơ quan
116Organ systemHệ cơ quan
117OrganelleBào quan
118OsmosisThẩm thấu
119PancreasTuyến tụy
120PanmicticCó đặc điểm giao phối ngẫu nhiên
121PanmixiaQuần thể giao phối ngẫu nhiên
122Partial dominanceTính trội từng phần, không hoàn toàn
123Partial dominanceTính trội từng phần, không hoàn toàn
124Passive transportVận chuyển bị động
125Variation biến dạng di truyền
126PedigreeGia phả, phả hệ, cách thức chọn tương đương theo gia phả
127PhloemMạch rây
128Photoautotrophic organismSinh đồ dùng tự dưỡng
129PhotosynthesisQuang hợp
130Plasma membraneMàng tế bào
131PleiotropyXem đa tính trạng
132Pollen grainHạt phấn
133PollinationThụ phấn
134PolygenesĐa gen
135PolymorphismXem đa hình
136PopulationQuần thể
137Primary consumerSinh vật dụng tiêu thụ sơ cấp
138Primary producerSinh vật thêm vào sơ cấp
139ProphaseKì đầu
140ProtistNguyên sinh vật
141Random driftChuyển dịch ngẫu nhiên
142Random matingGiao phối ngẫu nhiên
143Random modelMô hình ngẫu nhiên
144Random selectionChọn thanh lọc ngẫu nhiên
145ReceptorThụ quan
146Recessive epistasisHiện tượng epistasis có tính lặn
147Recessive traitTính trạng lăn
148Reciprocal crossLai đảo, lai thuận nghịch
149Recombinant DNAADN tái tổ hợp
150Recombinant DNA technologyCông nghệ ADN tái tổ hợp
151RecombinationHiện tượng tái tổ hợp
152Regulation geneGen điều hòa
153ReproductionSinh sản
154Reproduction systemHệ sinh sản
155Reproductive cellTế bào sinh sản
156Reproductive isolationCách li sinh sản
157Respiration systemHệ hô hấp
158Restriction enzymes (RE)Enzym giới hạn
159RibosomeRibosom
160Ribosome RNARarn (ARN ribosom)
161Rough endoplasmic reticulumLưới nội hóa học nhám
162Salivary glandsTuyến nước bọt
163Secondary consumerSinh vật dụng tiêu thụ thứ cấp
164Secondary structureCấu trúcbậc hai, kết cấu thứ cấp
165Secretion systemHệ bài xích tiết
166Seed technologyCông nghệ phân tử giống
167Seed physiologySinh lý hạt giống
168XylemMạch gỗ
169SpermTinh trùng
170Selection pressureÁp lực lựa chọn lọc
171Selection intensityCường độ lựa chọn lọc
172Selection indexChỉ số lựa chọn lọc
173VertebrateĐộng vật bao gồm xương sống
174Sex chromosomeNhiễm nhan sắc thể giới tính
175Small intestineRuột non
176Sexual reproductionSinh sản hữu tính
177Sex linkageLiên kết giới tính
178VentricleTâm thất
179Somatic cellTế bào sinh dưỡng
180SpecializationBiệt hóa
181SpeciesLoài
182Segregation lawĐịnh quy định phân li
183Standard errorXem sai số chuẩn
184Stem cellTế bào gốc
185Structural unitĐơn vị cấu trúc
186Structure geneGen cấu trúc
187SuccessionDiễn thế
188YeastNấm men
189TetraploidThể tứ bộ
190TraitTính trạng
191TonoplastMàng ko bào
192Tissue
193TranscriptionPhiên mã
194Transfer RNATarn (ARN vận chuyển)
195TranslationDịch mã
196Symbiosis cùng sinh
197TriploidThể tam bội
198VeinTĩnh mạch

Ngoài ra, các bạn có thể học thêm từ bỏ vựng qua một số trong những chủ đề liên quan như sau:

2. Một số trong những thuật ngữ giờ Anh siêng ngành sinh học

STTTừ vựngDịch nghĩa quý phái tiếng Việt
1Abiotic factorYếu tố vô sinh
2Acquired Immune Deficiency Syndrome ( aids )Hội bệnh suy giảm khối hệ thống miễn dịch làm việc người
3Artificial selectionChọn lọc nhân tạo
4Air pollutionÔ nhiễm ko khí
5Base pairing rulesQuy tắc ghép đôi tía zơ
6Biological diversitySinh học đa dạng
7Cell respirationSự hô hấp của tế bào
8Compromised immune systemHệ thống miễn kháng thỏa hiệp.
9Experimental errorSai sót thí nghiệm
10Vascular systemHệ mạch
11Semi conservative replicationNhân đôi theo cơ chế cung cấp bảo tồn
12Smooth endoplasmic reticulumLưới nội hóa học trơn
13Trigenic interactionTương tác trigenic
14Unspecialized cellTế bào chưa biệt hóa
15Seed pathologyBệnh lý hạt kiểu như
16Path analysisPhân tích theo mặt đường dẫn
17EpidermaBiểu bì; vỏ ngoài; da
18CoelariumBiểu tế bào khoang; trung mô
19ClamydosporeBào tử vách dày
20AnemosporeBào tử phát tán dựa vào gió
21Ectoskeleton Bộ xương ngoài
22Brucinebruxin
23ChondriosomeBộ thể hạt
24ChaloneChất khắc chế nội tiết
25AnemosporeBào tử phạt tán dựa vào gió

3. Bí quyết học trường đoản cú vựng giờ đồng hồ Anh xuất xắc về chuyên ngành sinh học