“TIMMY nhắm tới mục tiêu xuất bản một chương trình đào tạo và huấn luyện được thiêt kế dành riêng cho tất cả những người đi làm cho với mọi nội dung và năng lực sát với môi trường thiên nhiên công sở. Tiếp cận vấn đề theo cách thức “Learning-By-Doing” để học viên hoàn toàn có thể vận dụng vào các bước thực tế tức thì sau mỗi buổi học.”

Đăng ký kết ngay

Bạn đang xem: Tính cách con người tiếng anh


*

Xem thêm: Các Phương Pháp Trị Bong Gân Hiệu Quả Và Nhanh Khỏi, Bong Gân Bàn Chân Là Gì

*

*

*

Cheerful /’t∫iəful/: vui mừng, hớn hở, tươi cười, phấn khởi

Funny /’fʌni/: Vui vẻ

Happy /’hæpi/: vui vẻ

Humorous /’hju:mərəs/: Hài hước

Optimistic /,ɒpti’mistik/: Lạc quan

Witty /ˈwɪti/: dí dỏm

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH THÂN THIỆNAdaptable /ə’dæptəbl/: hoàn toàn có thể thích nghi, có thể thích ứng

Adorable /ə’dɔ:rəbl/: xứng đáng yêu, xứng đáng quý mến

Affectionate /ə’fek∫nit/: thân mật, trìu mến

Gentle /ˈdʒentl/: hiền hòa, dịu dàng

Friendly /frendli/: thân thiện

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH TÍCH CỰCBrave /breɪv/: dũng cảm, can đảm

Brilliant /ˈbrɪliənt/: tài ba, xuất chúng

Boundless /’baundlis/: vô hạn, bao la, ko bờ bến

Bright /braɪt/: sáng sủa dạ, thông minh, cấp tốc trí, sáng sủa sủa, rực rỡ, sáng sủa ngời,

rạng rỡ

Calm /kɑːm/: điềm tĩnh

Cautious /ˈkɔːʃəs/: cẩn trọng

Charming /ˈtʃɑːmɪŋ/: mê hoặc, quyến rũ

Childish /ˈtʃaɪldɪʃ/: con trẻ con

Clever /ˈklevər/: khôn ngoan

Considerate /kənˈsɪdərət/: chu đáo

Cooperative /kəʊˈɒpərətɪv/: có niềm tin hợp tác

Courageous /kəˈreɪdʒəs/: gan dạ

Creative /kriˈeɪtɪv/: sáng tạo

Daring /ˈdeərɪŋ/: hãng apple bạo

Generous /’dʒenərəs/: rộng lượng, hào phóng, thịnh soạn, khoan hồng

Gentle /’dʒentl/: hiền lành lành, vơi dàng, dịu nhàng, hòa nhã

Glib /glib/: lém lỉnh, liến láu thoắng

Good /gʊd/: cừ, tốt, giỏi, đảm đang, được việc

Gorgeous /’gɔ:dʒəs/: giỏi đẹp, đẹp đẽ, xuất xắc vời

Faithful /ˈfeɪθfl/: thông thường thủy

Hardworking /ˌhɑːd ˈwɜːkɪŋ/: siêng chỉ

Honest /ˈɒnɪst/: trung thực

Humble /ˈhʌmbl/: khiêm tốn, lún nhường

Imaginative /ɪˈmædʒɪnətɪv/: bao gồm trí tưởng tượng phong phú

Intelligent /ɪnˈtelɪdʒənt/: thông minh

Impartial /im’pɑ:∫əl/: công bằng, không thiên vị, vô tư

Industrious /in’dʌstriəs/: yêu cầu cù, siêng năng

Instinctive /in’stiηktiv/: theo phiên bản năng, do bạn dạng năng

Loyal /ˈlɔɪəl/: trung thành

Mature /məˈtʃʊər/: trưởng thành

Merciful /’mə:siful/: nhân từ, khoan dung

Modern /’mɔdən/: hiện đại, tân thời

Naive /naɪˈiːv/: ngây thơ

Patriotic /ˌpeɪtriˈɒtɪk/: yêu nước

Polite /pəˈlaɪt/: định kỳ thiệp

Responsible /rɪˈspɒnsəbl/: gồm trách nhiệm

Romantic /rəʊˈmæntɪk/: lãng mạn

Serious /ˈsɪəriəs/: đứng đắn, nghiêm túc

Skilful /ˈskɪlfl/: thành thục, khéo léo

Smart /smɑːt/: sáng sủa, gọn gàng

Soft /’sɒfti/: vơi dàng

Studious /ˈstjuːdiəs/: chuyên học

Strict /strɪkt/: nghiêm khắc

Strong /strɒŋ/: dạn dĩ mẽ

Vulnerable /ˈvʌlnərəbl/: ý muốn manh, dễ bị tổn thương

Weak /wiːk/: yếu đuối đuổi

Wise /waɪz/: thông thái

Tolerant /ˈtɒlərənt/: khoan dung

Trustworthy /ˈtrʌstwɜːði/: xứng đáng tin cậy

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH HƯỚNG NỘIAbove-board /ə’bʌv’bɔ:d/: thẳng thắn, không bịt đậy, không giấu giếm

Cagey /’keidʒi/ or cagy /’keidʒi/: bí mật đáo, khó khăn gần, không cởi mở

Cold /kould/: lạnh lùng

Introverted /’intrəvə:tid/: hướng nội, nhút nhát

Independent /ˌɪndɪˈpendənt/: độc lập

Individualistic: theo công ty nghĩa cá nhân

Gullible /ˈɡʌləbl/: đối kháng thuần, cả tin

Lonely /ˈləʊnli/: cô đơn

Mysterious /mɪˈstɪəriəs/: bí ẩn

Quiet /ˈkwaɪət/: yên lặng

Shy /ʃaɪ/: nhút nhát

Thoughtful /ˈθɔːtfl/: trầm tư, chín chắn

Understanding /,ʌndə’stændiη/: đọc biết

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH HƯỚNG NGOẠIAdventurous /ədˈventʃərəs/: yêu thích phiêu lưu

Active /’æktiv/: tích cực, cấp tốc nhẹn, lanh lợi

Agreeable /ə’gri:əbl/: dễ dàng chịu, dễ thương, vui lòng, sẵn sàng, tán thành

Aggressive /ə’gresiv/: tháo dỡ vát, xông xáo, năng nổ

Alert /ə’lə:t/: cảnh giác, lanh lợi, thức giấc táo

Alluring /ə’lujəriη/: quyến rũ, lôi cuốn, cám dỗ, tất cả duyên, làm say mê, có tác dụng xiêu lòng

Beneficent /bi’nefisənt/: hay làm cho phúc, hay làm việc thiện, trường đoản cú tâm, yêu thương người, nhân từ

Benign /bi’nain/ or benignant /bi’nignənt/: tốt, nhân từ, dịu hiền

Capable /’keipəbl/: có năng lực, thạo, giỏi, có khả năng

Carefree /ˈkeəfriː/: vô lo vô nghĩ

Curious /ˈkjʊəriəs/: tò mò

Easy-going /ˌiːzi.ˈɡəʊɪŋ/: dễ tính, hướng ngoại

Extroverted /’ekstrəvə:tid/: hướng ngoại

Eager /ˈiːɡər/: sức nóng tình

Energetic /ˌenəˈdʒetɪk/: hoạt bát

Enthusiastic /in,θju:zi’æstik/: sức nóng tình, hăng hái

Generous /ˈdʒenərəs/: rộng rãi, rộng lớn lượng

Open-minded /,əʊpən’maindid/: dỡ mở, khoáng đạt, phóng khoáng

Out going /aʊt ‘gəʊiη/: cởi mở, thoải mái

Helpful /ˈhelpfl/: tuyệt giúp đỡ

Kind /kaind/ : tốt bụng

Mischievous /ˈmɪstʃɪvəs/: tinh nghịch

Resourceful /rɪˈsɔːsfl/: tháo dỡ vát, khôn khéo

Self-confident /ˌself.ˈkɒnfɪdənt/: tự tin

Timid /ˈtɪmɪd/: rụt rè

Talkative /ˈtɔːkətɪv/: hoạt ngôn

Upbeat /’ʌpbi:t/: lạc quan, vui vẻ

Vigorous /’vigərəs/: hoạt bát, đầy sinh lực, bạo phổi khỏe, cường tráng

Vivacious /vi’vei∫əs/: sôi nổi, hoạt bát, lanh lợi

Tính tự chỉ tính biện pháp kiêu ngạoArrogant /’ærəgənt/: kiêu căng, kiêu ngạo, ngạo mạn

Bossy /ˈbɒsi/: giỏi sai bảo fan khác

Conceited /kənˈsiːtɪd/: tự phụ, kiêu ngạo, kiêu căng tự đại

Haughty /’hɔ:ti/: kiêu căng, ngạo nghễ

Vain /vein/: kiêu ngạo, từ phụ

TÍNH TỪ CHỈ TÍNH CÁCH TIÊU CỰC

Ambitious /æmˈbɪʃəs/: tham vọng

Angry /’æηgri/: giận dữ, tức giận, cáu

Artful /’ɑ:tful/: xảo quyệt, tinh ranh, ma mãnh, lắm mưu mẹo

Ashamed /ə’∫eimd/: xấu hổ, hổ thẹn, ngượng

Avaricious /,ævə’ri∫əs/: hám lợi, tham lam

Awful /’ɔ:ful/: rất cực nhọc chịu, tức giận vô cùng

Bad-tempered /’bæd’tempəd/: xuất xắc cáu, xấu tính, dễ dàng nổi nóng

Badly-behaved /’bædli bɪˈheɪvd/: thô lỗ

Blackguardly /’blægɑ:dli/: đê tiện, tục tĩu

Blunt /blʌnt/: ko ý tứ, lỗ mãng, toạc móng heo (lời nói)

Brash /bræ∫/ (Ame.): lếu láo, láo lếu xược

Careless /’keəlis/: bất cẩn, sơ suất, lơ đễnh, cẩu thả

Caddish /’kædi∫/: vô giáo dục, đểu cáng

Capricious /kə’pri∫əs/: thất thường, đồng bóng

Crazy /ˈkreɪ.zi/: điên, điên cuồng, đần xuẩn

Cross /krɔs/: bực mình, gắt gắt (to be cross with somebody: cáu với ai đó)

Crotchety /’krɔt∫iti/: cộc cằn

Crude /kru:d/: thô lỗ, lỗ mãng, thô bạo, thô bỉ

Cunning /’kʌniη/: xảo quyệt, ma lanh vặt, láu cá, xảo trá

Cold-blooded /kould blʌdid/: nhẫn tâm, tàn ác, có máu lạnh

Coherent /kou’hiərənt/: mạch lạc, chặt chẽ

Clumsy /’klʌmzi/: vụng về về, lóng ngóng

Cynical /’sinikəl/: xuất xắc hoài nghi,hay chỉ trích cay độc, tốt nhạo báng, chế giễu cợt