*

Chọn lớp Tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH – CĐ
Chọn môn Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên

*

*

*

a) ta có: n + 10 chia hết cho n + 1

=> n + 1 + 9chia hết cho n + 1

Do n + 1chia hết cho n + 1

=> 9chia hết cho n + 1

(Rightarrow n+1in U_{left(9
ight)}=left{1;-1;3;-3;9;-9
ight})

….

Đang xem: Tìm số tự nhiên để chia hết cho . trả lời:

r bn tu xet gia tri nha

b) tacó: 3n + 40chia hết cho n + 2

=> 3n + 6 + 34chia hết cho n + 2

3.(n+2) + 34chia hết cho n + 2

Do 3.(n+2)chia hết cho n + 2

=> 34chia hết cho n + 2

(Rightarrow n+2in U_{left(34
ight)}=left{pm1;pm2;pm17;pm34
ight})

a, ta có n+10 = (n+1)+9

do (n+1)chia hết cho(n+1) =>9 phải chia hết cho (n+1) => (n+1)thuộc Ư(9)=(-1,1,3,-3,9,-9)

do n thuộc N nên (n+1)>hoặc bằng 1=> (n+1)=(1,3,9)

nếu n+1=1=>n=0

n+1=3=>n=2

n+1=9=>n=8

vậy ……

b, ta có : 3n+40=(3n +6)+34=3(n+2)+34

do 3(n+2) chia hết cho (n+2) => 34 phải chia hết cho n+2 => (n+2) thuộc Ư(34)=(1,-1,2,-2,17,-17,34,-34)

do n thuộc N nên (n+2)>hoặc bằng 2 => (n+2)=(2,17,34)

nếun+2=2=>n=0

n+2=17=>n=15

n+2=34=>n=32

vậy …….

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

1) Tìm số tự nhiên n sao cho:

a) 38 – 3n chia hết cho n

b) n + 5 chia hết cho n + 1

c) 3n + 4 chia hết cho n – 1

d) 3n + 2 chia hết cho n – 1

CÁC BẠN ƠI GIÚP MÌNH VỚI !!!!

a)38-3n chia hết cho n

=>38 chia hết cho n hay n thuộc Ư(38)={1;2;19;38}

b)n+5 chia hết cho n+1

=>n+1+4 chia hết cho n+1

=>4 chia hết cho n+1 hay n+1 thuộc Ư(4)={1;2;4}

=>n thuộc{0;1;3}

c)3n+4 chia hết cho n-1

3(n-1)+7chia hết cho n-1

=>7 chia hết cho n-1 hay n-1 thuộc Ư(7)={1;7}

=> n thuộc{2;8}

d)3n+2 chia hết cho n-1

3(n-1)+5 chia hết cho n-1

=>5 chia hết cho n-1 hay n-1 thuộc Ư(5)={1;5}

=>n thuộc{2;6}

có j ko hiểu hỏi mk

1)Tìm số tự nhiên n để 3n+4 chia hết cho n-1

2)Tìm số tự nhiên n để 6n-3 chia hết cho 3n+1

Các bạn nhanh giúp mình với

1 trong 2 bài cũng được

trả lời……………………………..

đúng nhé…………………………

hk tốt…………………………………..

Xem thêm: Uống Nhiều Thuốc Kháng Sinh Không Đúng Và Hậu Quả, Uống Thuốc Kháng Sinh Nhiều Có Hại Gì Không

1)Ta có : 3n+4 = 3 ( n – 1 ) + 3 + 4

= 3 ( n – 1 ) + 7

Vì ( n – 1 ) chia hết cho ( n -1 ) =>3 ( n – 1 )chia hết cho ( n -1 )

Để < 3 ( n - 1 ) + 7 > chia hết cho ( n – 1 )thì 7 chia hết cho n – 1

Suy ra : n -1 thuộc Ư( 7 ) = { 1 ; 7 }

Nếu : n – 1 = 7 thì n = 7 + 1 = 8 ( thỏa mãn ĐK )

Nếu : n – 1 = 1thì n = 1 + 1 = 2 ( thỏa mãn ĐK )

Vậy n = 8 hoặc n = 2 là giá trị cần tìm

Tìm số tự nhiên n sao cho:

a,4n+3 chia hết cho 2n-1

b,3n-5 chia hết cho n+1

c,n+3 chia hết cho n-1

d,3n+1 chia hết cho 11-n

Mong các bạn giúp mk nhanh trước 9h nha

a) Ta có : 4n + 3 = 2(2n – 1) +5

Do 2n – 1(⋮)2n – 1 nên 2(2n -1)(⋮)2n – 1

Để 4n + 3(⋮)2n – 1 thì 5(⋮)2n – 1 => 2n – 1(in)Ư(5) = {1;5}

Lập bảng :

2n – 1 1 5
n 1 3

Vậy n = {5; 3} thì 4n + 3 chia hết cho 2n – 1

c) Ta có : n + 3 = (n – 1) + 4

Để (n – 1) + 4(⋮)n – 1 thì 4(⋮)n – 1 => n – 1(in)Ư(4) = {1; 2; 4}

Lập bảng :

n – 1 1 2 4
n 2 3 5

Vậy n = {2; 3; 5} thì n + 3(⋮)n – 1

a)Số tự nhiên n thõa mãn 3n+8 chia hết cho n+2 là n=…………………

b) Tìm số tự nhiên n khác 1 để 3n+4 chia hết cho n

Trả lời: n=…………………………..

3n + 8 chia hết cho n + 2

3n + 6 + 2 chia hết cho n + 2

Mà 3n + 6 chia hết cho n + 2

Nên 2 chia hết cho n + 2

n + 2 thuộc Ư(2) = {-2 ; – 1; 1 ; 2}

Mà n là số tự nhiên nên n = 0

3n + 4 chia hết cho n

Mà 3 n chia hết cho n

Nên 4 chia hết cho n

=> n thuộc Ư(4) = {1;2;4}

n khác 1 => n thuộc {2;4}

Câu 1: Làm lại nha:))

Ta có: 3n + 8 chia hết cho n + 2

Mà: n + 2 chia hết cho n + 2

=> 3( n + 2 ) chia hết cho n + 2

=> 3n + 6 chia hết cho n + 2

Từ đó => ( 3n + 8 ) – ( 3n + 6 ) chia hết cho n + 2

=> 2 chia hết cho n + 2

=> n + 2(in)Ư( 2 )

=> n + 2 = 2

=> n = 0

a) Vì n chia hết cho b => n+4 chia hết cho n

Khi n thuộc{ 1;2;4}

b) Vì 3n chia hết cho 7=> 3n+7 chia hết cho

Khi 7 chia hết cho n

=> n thuộc { 1;7}

1) Khi chia số tự nhiên a cho 96, được số dư là 24. Hỏi số a có chia hết cho 6. cho 18 không ?2) Cho số tự nhiên không chia hết cho 5 và khi chia chúng cho thì được các số dư khác nhau. Chứng minh rằng tổng chủa 5 đó chia hết cho 53)chứng tỏ rằng 1 số khi chia cho 60 dư 45 thì hia hết cho 15 mà không chia hết cho 304)Chứng minh rằng không có số tự nhiên nào chia cho 21 dư 5 còn chia 9 dư 15)Tìm số tự…

1) Khi chia số tự nhiên a cho 96, được số dư là 24. Hỏi số a có chia hết cho 6. cho 18 không ?

2) Cho số tự nhiên không chia hết cho 5 và khi chia chúng cho thì được các số dư khác nhau. Chứng minh rằng tổng chủa 5 đó chia hết cho 5

3)chứng tỏ rằng 1 số khi chia cho 60 dư 45 thì hia hết cho 15 mà không chia hết cho 30

4)Chứng minh rằng không có số tự nhiên nào chia cho 21 dư 5 còn chia 9 dư 1

5)Tìm số tự nhiên n để:

a)n+4 chia hết n

b)3n+5 chia hết cho n

c)27-4n chia hếtcho n

(Các bạn giúp mình với, làm bài nào cũng được)

d)n+6 chia hết cho n+1

e)2n+3 chia hết cho n-2

#Toán lớp 6
3
Yumy Kang

d) Ta có: n + 6 chia hết cho n+1

n+1 chia hết cho n+1

=> <(n+6) - (n+1)> chia hết cho n+1

=> (n+6 – n – 1) chia hết cho n + 1

=> 5 chia hết cho n+1

=> n+1 thuộc { 1; 5 }

Nếu n+1 = 1 thì n = 1-1=0

Nếu n+1=5 thì n= 5-1=4.

Vậy n thuộc {0;4}

Đúng(0)
Yumy Kang

e) Ta có:2n+3 chia hết cho n-2 (1)

n-2 chia hết cho n-2 => 2(n-2) chia hết cho n-2 => 2n – 4 chia hết cho n-2 (2)

Từ (1) và (2) => <(2n+3) - (2n-4)> chia hết cho n-2

=> (2n+3 – 2n +4) chia hết cho n-2

=> 7 chia hết cho n-2

Sau đó xét các trường hợp tương tự như phần d.

Đúng(0)
Bài 1 : cho 2 số tự nhiên m,n thỏa mãn đẳng thức 24.m^4 +1 = n^2. CMR tích số (m.n) chia hết cho 5Bài 2: Tìm n thuộc N để (n^10+1) chia hết cho 10.Bài 3:Tìm n thuộc N để (n^2+n+1) chia hết cho n^2+1Bài 4:Tìm n thuộc N để ( n+5)(n+6) chia hết cho 6nBài 5:Tìm n thuộc N để ( 3n^2+3n+7) chia hết cho 5Bài 6:Tìm n thuộc N để (2^n-1) chia hết cho 7Bài 7 :Tìm n thuộc N để (3^n+63) chia hết cho 72Bài 8: Cho n thuộc N* ;…

Xem thêm: Những Hình Ảnh Cây Dừa Đẹp Nhất Thế Giới, 48+ Hình Ảnh Cây Dừa Đẹp, Đơn Giản Và Ý Nghĩa

Đọc tiếp

Bài 1 : cho 2 số tự nhiên m,n thỏa mãn đẳng thức 24.m^4 +1 = n^2. CMR tích số (m.n) chia hết cho 5

Bài 2: Tìm n thuộc N để (n^10+1) chia hết cho 10.

Bài 3:Tìm n thuộc N để (n^2+n+1) chia hết cho n^2+1

Bài 4:Tìm n thuộc N để ( n+5)(n+6) chia hết cho 6n

Bài 5:Tìm n thuộc N để ( 3n^2+3n+7) chia hết cho 5

Bài 6:Tìm n thuộc N để (2^n-1) chia hết cho 7

Bài 7 :Tìm n thuộc N để (3^n+63) chia hết cho 72

Bài 8: Cho n thuộc N* ; (n,10)=1. CMR : (n^4-1) chia hết cho 40

Bài 9: Cho n thuộc N* . CMR : A= (2^3n+1 + 2^3n-1 +1) chia hết cho 7

Bài 10: Tìm x,y sao cho xxyy( có gạch trên đầu)là số chính phương

Bài 11: Tìm x, y sao cho xyyy( có gạch trên đầu) là số chính phương

#Toán lớp 6
9
Công Chúa Auora

đọc xong đề bài chắc chết mất

Đúng(0)
Ngọc Anh

trời ơi những câu nào tương tự thì hỏi lmj hỏi 1 câu rồi tự làm tương tự!

Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
Tuần Tháng Năm

tsttmobile.vn

Học liệu Hỏi đáp
Các khóa học có thể bạn quan tâm ×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)
Tới giỏ hàng Đóng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *