giảm 30.000 cho giao dịch trên 600.000 giảm 50.000 cho giao dịch trên 1.000.000 ( áp dụng cho deals tiếp theo )
*
rodogyl L4145
*
rodogyl1 P6224
*
rodogyl2 U8403
*
rodogyl3 B0001
*
rodogyl4 D1565
*
rodogyl5 T8706
*
rodogyl6 K4787