l>Tho Nguyen Binh -- Lo Buoc thanh lịch NgangLo+~ Bu+o+"c sang NgangI"Em o+i em o+? la.i nha`Vu+o+`n da^u em ddo^"n, me.

Bạn đang xem: Mo Cu Trai Thàng Ngu Say

Gia` em thu+o+ngMe. Gia` mo^.t na("ng nhị su+o+ngChi. Ddi mo^.t bu+o+"c tra(m ddu+o+`ng xo"t xa.Ca^.y em, em o+? la.i nha`Vu+o+`n da^u em ddo^"n, me. Gia` em thu+o+ngHo^m ni xa"c pha"o dda^`y ddu+o+`ngNga`y mai kho"i pha"o co`n vu+o+ng kha("p la`ngChuye^"n na`y chi. Bu+o+"c lịch sự ngangLa` chảy vo+~ gia^"c mo^.ng va`ng tu+` nay.Ru+o+.u ho^`ng em uo^"ng mang lại say,Vui cu`ng chi. Mo^.t va`i gia^y cuo^"i cu`ng.(Ro^`i dda^y so"ng gio" ngang so^ng, DDa^`y thuye^`n ha^.n,, chi. Lo kho^ng to+"i bo+`)Mie^"u thie^ng vu.ng ke"n ngu+o+`i tho+`,Nha` hu+o+ng kho"i la.nh, chi. Nho+` ca^.y em.DDe^m ni la` tra("ng bố dde^m,Chi. Thu+o+ng chi., kie^"p con chim li`a dda`n.Mo^.t vai ga"nh va"c giang san...Mo^.t vai nu+~a ga"nh muo^n va`ng nho+" thu+o+ng.Ma("t qua^`ng, to"c ro^"i to+ vu+o+ngEm co`n mang đến chi. Lu+o+.c gu+o+ng la`m gi` !Mo^.t la^`n na`y bu+o+"c ra ddiLa` kho^ng he.n mo^.t la^`n ve^` nu+~a dda^u,Ca"ch ma^"y mu+o+i con so^ng sa^u,Va` tra(m nghi`n va.n nhi.p ca^`u che^nh ve^nhCu~ng la` tho^i... Cu~ng la` dda`nh...Sang ngang lo+~ buo+"c rie^ng mi`nh chi. Sao ?Tuo^?i son nha.t tha("m phai dda`o,DDa^`y thuye^`n ha^.n co" bie^"t bao nhie^u ngu+o+`i !Em ddu+`ng kho"c nu+~a, em o+i !Da^~u sao thi` su+. Dda~ ro^`i nghe em !Mo^.t ddi ba?y no^?i bố chi`m,Tra(m cay nghi`n dda("ng, con tim he"o da^`nDu` em thu+o+ng chi. Mu+o+`i pha^`n,Cu~ng kho^ng nga(n no^~i mo^.t la^`n chi. Ddi."Chi. To^i nu+o+"c ma("t dda^`m ddi`a,Cha`o nhì ho. Dde^? ddi ve^` nha` ai...Me. Tro^ng theo, me. Tho+? da`i,Da^y pha"o ddo? bo^~ng vang tro+`i no^? ran.To^i ra ddu+"ng o+? dda^`u la`ngNgu`i tro^ng theo chi. Khua^"t nga`n da^u thu+a. IIGio+`i mu+a u+o+"t a"o la`m gi` ?Na(m mu+o+`i ba^?y tuo^?i chi. Ddi la^"y cho^`ng.Ngu+o+`i ta: pha"o ddo? ru+o+.u ho^`ngMa` tre^n ho^`n chi.: mo^.t vo`ng hoa tang.La^`n dda^`u chi. Bu+o+"c quý phái ngang,Tuo^?i son so^ng nu+o+"c ddo` giang chu+a tu+o+`ng.O+? nha` em nho+" me. Thu+o+ngBa gian tro^"ng, mo^.t ma?nh vu+o+`n xa"c xo+.Me. Ngo^`i be^n cu+?i se to+Tho+`i thu+o+`ng nha("c: "Chi. Ma^`y gio+` như thế nào ?""-- Chi. Ba^y gio+`"...

Xem thêm: Tổng Hợp Mãng Cầu Xiêm Ruột Vàng Hay Nhất 2022, Mãng Cầu Rừng Ruột Vàng Đơn Giá Gốc

No"i the^" na`o ?Bu+o+"m tie^n khi dda~ la.c va`o vu+o+`n hoang.Chi. Tu+` lo+~ bu+o+"c sang ngangTro+`i do^ng ba~o, giu+~a tra`ng giang, la^.t thuye^`n.Xuo^i do`ng nu+o+"c cha?y lie^n mie^n,DDu+a tha^n the^" chi. To+"i mie^`n ddau thu+o+ng,Mu+o+`i na(m go^"i ha^.n be^n giu+o+`ng,Mu+o+`i na(m nu+o+"c ma("t bu+~a thu+o+`ng ráng canh.Mu+o+`i na(m ddu+a dda"m mo^.t mi`nh,DDa`o sa^u cho^n cha(.t mo^"i ti`nh dda^`u tie^n.Mu+o+`i na(m lo`ng la.nh nhu+ tie^`n,Tim ddi he^"t ma"u, ca"i duye^n kho^ng ve^`."Nhu+ng em o+i mo^.t dde^m he`,Hoa soan no+?, xa"c con ve hoa`n ho^`n.Du+`ng cha^n be^n be^"n so^ng buo^`n,Nha` nghe^. Si~ tu+o+?ng ddo` co`n chuye^"n sang.DDoa"i thu+o+ng, duye^n chi. Lo+~ la`ng.DDoa"i thu+o+ng pha^.n chi. Do+? dang nhu+~ng nga`y.Ro^`i... Ro^`i... Chi. No"i sao dda^y !Em o+i, no"i nho? ca^u na`y vo+"i em......The^" ro^`i ma"u tro+? ve^` timDuye^n la`m la`nh chi. Duye^n ti`m ve^` mo^i.Chi. Nay lo`ng a^"m la.i ro^`i,Mo^"i ti`nh che^"t, dda~ co" ngu+o+`i ho^`i sinh.Chi. Tu+` dan di"u vo+"i ti`nh,DDo+`i tu+o+i nhu+ buo^?i bi`nh minh na.m va`ng."Tim ai kha("c mo^.t chu+~ "na`ng"Ma` tim chi. Mo^.t chu+~ "cha`ng" kha("c theo.Nhu+ng ye^u chi? dde^? ma` ye^u,Chi. Co`n da"m u+o+"c mo^.t ddie^`u gi` ho+n.Mo^.t la^`n nhị lo+~ keo dán so+n,Mong gi` ga("n la.i phi"m dda`n ngang cung.Ro^`i dde^m kia, le^. Ro`ng ro`ngTie^~n ddu+a ngu+o+`i a^"y quý phái so^ng chi. Ve^`.Tha"ng nga`y qua cu+?a buo^`n the,Chi. Ngo^`i nha(.t ca"nh hoa le^ cuo^"i mu`a. IIIU"p ma(.t va`o hai ba`n tay,Chi. To^i kho"c suo^"t mo^.t nga`y mo^.t dde^m."DDa~ dda`nh ma"u tro+? ve^` tim,Nhu+ng kho^ng nga(n no^~i ca"nh chim giang ho^`.Ngu+o+`i ddi xa^y du+.ng co+ ddo^`...Chi. Ve^`tro^`ng co? na^"m mo^` thanh xua^n.Ngu+o+`i ddi khoa"c a"o phong tra^`n,Chi. Ve^` may a"o lie^.m da^`n nho+" thu+o+ng.Ho^`n trinh o^m cha(.t cha^n giu+o+`ng,DDa~ cu`ng chi. Kho"c ddoa.n tru+o+`ng tho+ nga^y.Na(m xu+a dde^m a^"y giu+o+`ng na`y,Nghie^"n ra(ng... Nha("m ma("t... Chau ma`y... Cu+.c chu+a !The^" la` ta`n mo^.t gia^"c mo+,The^" la` ca? mo^.t ba`i tho+ na~o nu`ng !Tuo^?i son ma" ddo? mo^i ho^`ng,Bu+o+"c cha^n ve^` dde^"n nha` cho^`ng la` tho^i !DDe^m qua mu+a gio" dda^`y gio+`i,Trong ho^`n chi., co" mo^.t ngu+o+`i ddi qua...Em ve^` thu+o+ng la^"y me. Gia`,DDu+`ng mong muốn ngo"ng chi. Nu+~a ma` uo^?ng co^ng.Chi. Gio+` so^"ng cu~ng nhu+ kho^ngCoi nhu+ chi. Dda~ quý phái so^ng dda("m ddo`."

*
.....
*