Tham khảo bài xích tập tài chính lượng bao gồm đáp án giúp cho bạn làm thân quen với hiệ tượng thi của môn học, khối hệ thống lại kỹ năng và kiến thức qua các câu hỏi, bài bác tập và tự reviews năng lực của mình.

Bạn đang xem: Bài tập môn kinh tế lượng có đáp án

Chúc bạn làm việc tốt.


*

ˆ ˆ 0 1ˆ 1ˆ 0 ˆ tn k Se( ˆ 1 ) 1ˆ tn k Se( ˆ 1 ) ˆ tn k Se( ˆ 1 ) 1 1 2 2 ˆ 0 t 1 ;t tn k ˆ Se( 1 ) 2tn k 2 tn k 2 ˆ 0,6 t 1 ;t tn k Se( ˆ ) 1 2tn k 2 tn k 2 ˆ 0 t 1 ;t tn k Se( ˆ 1 ) tn k 2 ˆ 0 t 1 ;t tn k ˆ Se( 1 ) tn k 2 ˆ 0 t 1 ;t tn k ˆ Se( 1 ) tn k 2 R2 (k 1) f 2 ;f f (k 1, n k ) (1 R ) (n k ) f .(k 1) R2 f .(k 1) (n k )f (k 1, n k ) f (k 1, n k )ˆY tn k ˆ ) Se(Y ˆ Y tn k ˆ ) Se(Y 0 0 0 0 2 2 Y ˆ 0X ˆ 1 ˆ ) 1 (X 0 X ) 2Se(Y0 ˆ 2( n (X i X ) 2 ˆ2 (X i X) 2 Se 2 ( ˆ 1 )ˆY tn k Se(Y0 ) ˆ Y tn k Se(Y0 ) 0 0 2 2 ˆ ) 1 (X 0 X ) 2Se(Y0 ˆ 2 (1 n (X i X ) 2 2 (1) f (k 1, n k 1) Cov( U t , U t 1 ) Cov( U t , U t 1 ) Var ( U t ) . Var ( U t 1 ) Var ( U t ) etet 1ˆ e i2 ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ d n h (1 ). U2 2 (1 n ).Var ( ˆ ) 2 R 12 R 12 2 (1) R 12 (RSS 2 RSS1 ) / 1 f ;f f (1,n k 1) RSS1 /(n k 1)U *tYt* * 0 * 1 X 1*t ... * k 1 X *k 1, t U *t ˆ* ˆ* ˆ* 0 1 k 1 ˆ *ˆ 0 ˆ ˆ* 0 j j (1 )ˆY ˆ ˆ X ...

Xem thêm: Cảm Âm Nhật Ký Của Mẹ Sáo Trúc, Cảm Âm Nhật Ký Của Mẹ

ˆ X 0 1 1 k 1 k 1 ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ Y 0 1 2 e 2t e 2t e 2t 1 t ˆˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ Y 0 1 2 ˆ ˆ ˆ Y Yˆ2 Y ˆ3 Yˆm ˆ2 Y Y ˆ3 ˆm Y ˆ2 Y ˆ3 Y ˆm Y i i i R 22 2 ( m 1) R 22 ˆ2 Y ˆ Y ˆ2 Yi (R 32 R 12 ) f 1 ;f f (1,n k 1) (1 R 32 ) (n k 1) 2 ( 2) S2 (k 3) 2 2 (1) n 6 24 2 i a.X bji e i2 2 ie i2 a.X bji .e viln e i2 ln a b. Ln X ji Vi 1ei 0 1 . Vi X jiei 0 1 . X ji Vi 1ei 0 1 . Vi X jie i2 0 1 X 1i 2 X 2i 3 X 1i X 2i 4 X 12i 5 X 22i Vi 2 R w 2 ( k w 1) R 2we i2 ˆ2 Y i 2 RD ˆ1 ˆ1 2 (1) R 2d 2 ˆ1 f ;f f (1, n 2) Se( ˆ 1) 2 2 i i 2 i 2 2 i .X ji X ji ˆ Y ˆ Y i i R *2 R *2 R *2 (k * 1) f ;f 2 f ( k* 1, n k * ) (1 R ) * (n k * ) RSS e i2ˆ2 (n k ) (n k ) ˆ ˆ 0 t 1 2 ;t tn k Se( ˆ 1 ˆ ) 2Se( ˆ 1 ˆ ) 2 Se 2 ( ˆ 1 ) Se 2 ( ˆ 2 ) 2Cov( ˆ 1 , ˆ 2 ) R2 (k 1) f 2 ;f f (k 1, n k ) (1 R ) (n k ) (R 12 R 22 ) f m ;f f ( m ,n k) (1 R 12 ) (n k ) 2 (R nb R ib2 ) f m ;f f ( m ,n k) 2 (1 R ) nb (n k ) (RSS 2 RSS1 ) f m ;f f ( m ,n k) RSS1 (n k ) (RSS ib RSS nb ) f m ;f f ( m ,n k) RSS nb (n k )ˆY ˆ ˆ X0 ˆ X0 ˆ X 0k 0 0 1 1 1 2 k 1 1ˆY tn k ˆ ) Se(Y X 10 X 02 X 0k ˆ Y tn k ˆ ) Se(Y 0 0 1 0 0 2 2 ˆ Y ˆ / X0 ) Var (Y 0 0 ˆ / X0 ) Var (Y0 X 0 . ˆ 2 (X".X) 1 .X 0 X 0 .Cov( ˆ ).X 0 RSSˆ2 n k 1 (1 R 2 ).(n 1)R2 (n k ) ˆ Y ˆ ˆ ˆ i 0 1 2 2 ˆ1 Se( ˆ 1 )ˆ ˆ j j ˆ ˆ 1 2ˆI e 0 .Y 1 .R 2 .e u t ˆ ˆ ˆ 0 1 2ˆ 1ˆ 2ˆ 1ˆ 2 ˆ ˆ j j 29 t 0 , 05 ˆ * 0,12708 0 j Se( ˆ j ) 0,06068 ˆ * j Se( ˆ j )ˆ * 0,98339 1 jSe( ˆ j ) 0,02991 t 029, 025 ˆ Y ˆ ˆ ˆ i 0 1 2ˆY iˆY i ˆ * j Se( ˆ j ) ˆ * j Se( ˆ j ) ˆ ˆ j j ˆ * 8,9353 0 j ˆ j Se( ˆ j ) Se( ˆ j ) > -10) ˆ * j Se( ˆ j ) ˆ * j Se( ˆ j ) ≠ ˆ * j Se( ˆ j ) ˆ ˆ 0 1 ˆ ˆ 0 1 ˆ 0 ≠ ˆ * j Se( ˆ j )ˆ * jSe( ˆ j )CN e 0 .TL 1 .VL 2 KH 3 .e u tln công nhân ˆ ˆ ˆ ˆ 0 1 2 3ˆ 1ˆ 2ˆ 3ˆ 1ˆ 2ˆ 3 R 2 /(k 1) f (k 1, n k ) (1 R 2 ) /(n k ) R 2 /(k 1) 0,99790 /( 4 1) (1 R 2 ) /(n k ) (1 0,99790) /(16 4)f (k 1, n k ) f 0(,305,13) f (k 1, n k ) ˆ ˆ j j 12 t 0 , 05 ˆ * 0,595124 0 j ˆ j Se( ˆ j ) Se( ˆ ) j ˆ ˆ ˆ 1 2 3 ˆ * j Se( ˆ j )ˆ * 0,38846 0,5 jSe( ˆ j ) 0,088688 t 12 0 , 025 R *2 2 (1) (RSS** RSS* ) / 1 f (1,n k 1) RSS* /(n k 1) ˆ * j Se( ˆ j )ˆ * 0,9252 0 jSe( ˆ j ) 0,152 t 12 0 , 025